လက်မှတ်

CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

SGS စာသားအစီရင်ခံစာ