အောင်လက်မှတ်များ

CE လက်မှတ်နှင့် ISO လက်မှတ်

cer3
cer2
cer1
cer
ISO လက်မှတ်
CE လက်မှတ်
SGS စာသားအစီရင်ခံစာ ၁
SGS စာသားအစီရင်ခံစာ ၂
SGS စာသားအစီရင်ခံစာ ၃